Małżeństwo

Informacje dotyczące zawarcia małżeństwa konkordatowego we własnej parafii:

 1. Małżeństwo powinno być zawierane w parafii, gdzie przynajmniej jedno z narzeczonych posiada stale lub tymczasowe zamieszkanie (Kodeks Prawa Kanonicznego p. 1115). Tam też należy załatwiać sprawy przedślubne.
 2. Wierni Kościoła Katolickiego w Polsce, zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu z dn. 4 czerwca 1998, zawierając małżeństwo kanoniczne, mają obowiązek uzyskania dla niego skutków cywilnych, zapewnionych w Konkordacie (art.10).
 3. Termin ślubu zostaje ustalony najpóźniej w dniu spisywania protokółu przedślubnego.
 4. Narzeczeni mając zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński winni zgłosić się oboje do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed zamierzonym terminem ślubu w celu spisania protokółu. Kancelaria jest czynna od poniedziałku do środy w godz. 15.30–17.30, a w czwartek i piątek jest czynna rano w godz. 8.30–11.00. W celu spisania protokółu należy przyjść półtorej godziny przed zamknięciem kancelarii.
 5. Do kancelarii należy przynieść:
  • Aktualne świadectwa chrztu świętego, tj. nie starsze niż sześć miesięcy.
  • Na świadectwie winna znajdować się adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania (jeśli jej nie ma należy w parafii bierzmowania uzyskać takie świadectwo) oraz, że nie ma przeszkód do zawarcia sakramentu małżeństwa.
  • Świadectwo ukończenia katechizacji na poziomie szkoły średniej.
  • Dowody osobiste.
  • Znać rok przyjęcia i parafię I komunii świętej.
  • Znać dane świadków ślubu.
  • Przy ślubie konkordatowym przynieść ZAŚWIADCZENIA z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
 6. Na podstawie powyższych dokumentów zostanie spisany protokół przedślubny.
 7. Przy spisywaniu protokołu zostanie ustalone miejsce wygłoszenia zapowiedzi. Zapowiedzi są głoszone w parafii narzeczonego i narzeczonej. Strona nie będąca z naszego terenu otrzyma prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii. Po wygłoszeniu zapowiedzi należy zaświadczenie o tym fakcie dostarczyć do naszej kancelarii.
 8. Po spisaniu protokółu (jeżeli nie zostało to poczynione wcześniej) należy uczestniczyć w NAUKACH PRZEDŚLUBNYCH I DNIU SKUPIENIA DLA NARZECZONYCH. Informację o naukach przedślubnych i dniu skupienia można znaleźć na stronie głównej.
 9. Po spisaniu protokółu przedślubnego należy przystąpić do sakramentu pokuty. Przy konfesjonale na początku spowiedzi należy zaznaczyć, iż jest to spowiedź przedślubna.
 10. Na dwa tygodnie przed ślubem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu potwierdzenia wcześniej ustalonej daty ślubu. Przy okazji tej wizyty ostatecznie zostanie sprawdzone czy wszystkie formalności zostały dopełnione.
 11. W przypadku ślubu konkordatowego, po zakończeniu uroczystości ślubnej ksiądz błogosławiący przekaże nowożeńcom "Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa", a w ciągu pięciu dni od zawarcia małżeństwa o fakcie tym zostanie powiadomiony Urząd Stanu Cywilnego. Tam też w razie załatwiania jakichkolwiek spraw cywilnych należy odbierać wypis z ksiąg cywilnych.