Chrzest

Warunki dopuszczenia dzieci do sakramentu Chrztu

Sakrament chrztu należy udzielić wszystkim dzieciom zgłoszonym przez rodziców lub prawnych opiekunów, jeśli osoby te są wierzące i zobowiążą się, ze dzieci będą wychowywane w wierze, w której zostaną ochrzczone. Nie można udzielić sakramentu chrztu świętego małym dzieciom bez faktycznej wiedzy rodziców (opiekunów) lub wbrew ich woli. Jeżeli wyniknie sytuacja, w której duszpasterz ma wątpliwości, czy może udzielić sakramentu chrztu, to, w razie potrzeby, powinien zwrócić się do Ordynariusza.

Szczególne przypadki:

W razie zagrożenia życia należy dziecko bezzwłocznie ochrzcić. Uczynić może to każdy, kto ma intencje czynienia woli Kościoła, polewając głowę osoby nie ochrzczonej woda i wypowiadając słowa: Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. W tym szczególnym wypadku wolno ochrzcić nawet wbrew woli rodziców. Osoba w taki sposób ochrzczona nie musi ponownie przystąpić do tego sakramentu, ale powinna uczestniczyć w liturgii uzupełniającej modlitwy i błogosławieństwa chrzcielne.

Jeżeli rodzice są związani małżeństwem nie sakramentalnym i nie mogą zawrzeć sakramentu małżeństwa z powodu przeszkód kanonicznych (wcześniejsze małżeństwo sakramentalne jednego lub obojga rodziców), jednak praktykują swoja wiarę w tym, co jest dla nich możliwe, dziecko może zostać ochrzczone, jeżeli rodzice i chrzestni złoża oświadczenia, ze zobowiązują się wychować dziecko w wierze katolickiej. Jeśli o chrzest swego dziecka proszą rodzice żyjący w konkubinacie, którzy nie maja żadnych przeszkód kanonicznych do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego, duszpasterz będzie ich mobilizował do uregulowania swego życia według zasad wiary katolickiej, do tego, by mogli żyć w przyjaźni z Bogiem i dawać dobry przykład swemu dziecku. Jednak sakramentalne małżeństwo rodziców nie jest warunkiem ochrzczenia dziecka. Jeśli praktykują swoja wiarę w tym, co jest dla nich możliwe i jest nadzieja, ze dziecko będzie wychowane w wierze, zostanie ono ochrzczenie, jeżeli rodzice chrzestni złoża na piśmie oświadczenia, ze zobowiązują się w sposób szczególny do troski o chrześcijańskie wychowanie dziecka. Jeżeli natomiast nie ma zupełnie nadziei na wychowanie dziecka w wierze, w której ma otrzymać chrzest, duszpasterz podejmie decyzje, ze udzielenie sakramentu należy odłożyć.

Chrzest dziecka po siódmym roku życia (np. przed Pierwszą Komunia Św.) udzielany jest pod warunkiem, że osoba ta uczęszcza na lekcje religii i uczestniczy w życiu religijnym. W tym przypadku rodzice proszą o chrzest dziecka w formie pisemnej, skierowanej do proboszcza parafii, a ten występuje do Kurii o pozwolenie na chrzest.

Chrzest dzieci wychowanych tylko przez jedno z rodziców. Do udzielenia chrztu dziecku wystarczy prośba jednego z rodziców lub prawnych opiekunów. Jeśli chrzest zgłasza matka samotnie wychowująca dziecko (rzeczywiście samotna panna z dzieckiem), która jest osoba praktykującą, chrzest winien odbyć się bez dodatkowych wymagań.

Osoby, które podjęły decyzję o zmianie wyznania, a zostały ochrzczone przez duchownego: Kościoła ewangelicko – augsburskiego, Kościoła ewangelicko – metodystycznego, Kościoła ewangelicko – reformowanego, Kościoła Prawosławnego, Starokatolickiego Kościoła Mariawitów, Kościoła katolickiego, nie przystępują drugi raz do sakramentu chrztu. Kościoły te złożyły uroczystą deklarację o wzajemnym uznaniu ważności chrztu świętego udzielonego przez ich duchownych.

Chrzest dziecka rodziców nie ochrzczonych musi być poprzedzony rozmowa mającą charakter katechezy lub uczestnictwem w katechezach uzupełniających czy przygotowujących bezpośrednio do przyjęcia chrztu i innych sakramentów. Ich dziecko może być ochrzczone tylko wtedy, jeśli jest nadzieja, że będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć.

Osoba dorosła może przyjąć sakrament chrztu świętego jedynie wtedy, kiedy zostanie do tego odpowiednio przygotowana. Kodeks Prawa Kanonicznego reguluje to następująco: dorosły zamierzający przyjąć chrzest winien być dopuszczony do katechumenatu i wedle możności przez różne stopnie doprowadzony do wtajemniczenia sakramentalnego... (kan.851 nr 1 KPK). Dekret o działalności misyjnej Kościoła Soboru Watykańskiego II nakazuje, by katechumenów odpowiednio wprowadzić w tajemnice zbawienia i praktykę obyczajów ewangelicznych, a przez święte obrzędy, spełnianie w kolejnych odstępach czasu, wtajemniczyć ich w życie wiary, liturgii i miłości Ludu Bożego(DM 14).

Takie przygotowanie obejmuje:
przekazanie zasad wiary i moralności;
wprowadzenie w praktykę modlitwy osobistej i świadomego uczestnictwa w liturgii;
wprowadzenie w praktykę życia chrześcijańskiego;
kształtowanie postawy apostolskiej i współdziałania w ewangelizacyjnej misji Kościoła.

Wyjątek od tego stanowi chrzest w niebezpieczeństwie utraty życia. Kodeks Prawa Kanonicznego mówi: Dorosły, znajdujący się w niebezpieczeństwie śmierci, może być ochrzczony, jeśli mając jakąś znajomość głównych prawd wiary, ujawni w jakikolwiek sposób intencję przyjęcia chrztu i przyrzeknie, że będzie zachowywał nakazy chrześcijańskiej religii. Gdy osobę dorosła chrzci biskup, może jednocześnie przyjąć sakrament bierzmowania i uczestniczyć w sposób pełny w Eucharystii.

Chrzest w naszej parafii:

Sakrament Chrztu udzielany jest w III niedzielę miesiąca o godz. 13.00. Chrzest należy zgłosić najpóźniej tydzień przed planowanym terminem. Należy przy tym okazać akt urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego. W przypadku chrztu dzieci spoza parafii św. Herberta wymagana jest pisemna zgoda proboszcza z parafii, do której dziecko przynależy. Rodzice i chrzestni zobowiązani są do uczestnictwa w katechezie przedchrzcielnej oraz przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.. W parafii św. Herberta konferencje dla rodziców i chrzestnych odbywają się w sobotę przed III niedzielą miesiąca o godz. 16.30 w Domu Parafialnym. Po nauce jest okazja do spowiedzi św. Rodzicami chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Powinni okazać stosowne zaświadczenie od proboszcza własnej parafii. Funkcji rodziców chrzestnych nie mogą pełnić osoby: niepraktykujące; pozostające w cywilnych związkach małżeńskich; uczniowie objęci obowiązkiem katechezy, a nie uczestniczący w niej. Prosimy o punktualne przybycie na Mszę Świętą chrzcielną oraz zabranie ze sobą tzw. białej szaty i świecy chrzcielnej. W czasie chrztu zabrania się osobom postronnym przebywania w prezbiterium (dotyczy to zwłaszcza fotografów i operatorów kamer wideo). Fotografowanie i filmowanie należy uzgodnić w zakrystii przed chrztem. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary katolickiej, chrzest może zostać odłożony.