Najnowsze badania religijności Polaków

Najnowsze badania religijności Polaków zawartych w "Roczniku Statystycznym Kościoła Katolickiego w Polsce". Są to dane przygotowane przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego w 2020 r., ale oparte na badaniach przeprowadzonych w 2019 r. Badania religijności zawarte w "Roczniku Statystycznym Kościoła Katolickiego w Polsce" zaprezentowano w czwartek podczas konferencji online zorganizowanej przez ISKK i Konferencję Episkopatu Polski.

Wskaźnik dominicantes w 2019 r. wyniósł 36,9%, a communicantes 16,7%. W stosunku do 2018 r. oznacza to spadek wskaźnika dominicantes o 1,3 punktu procentowego, zaś communicantes 0,6 punktu procentowego. Najwyższy wskaźnik dominicantes odnotowano w diecezji tarnowskiej (70,8%), rzeszowskiej (62,1%) i przemyskiej (58,5%). Najniższy zaś szczecińsko-kamieńskiej (23,3%), łódzkiej (23,6%) i koszalińsko-kołobrzeskiej (23,8%).

W 2019 r. działalność duszpasterską prowadziły w Polsce 10 tys. 382 parafie katolickie, co oznacza wzrost do roku 2018 o 0,3%.

Liczba księży inkardynowanych do diecezji i eparchii w 2019 r. wynosiła niemal 24,7 tys. Najwięcej księży jest w diecezji tarnowskiej (1,6 tys.), krakowskiej (1,2 tys.) oraz katowickiej (ponad 1 tys.). Najmniejsze pod względem liczby księży są diecezje elbląska (277), drohiczyńska (267 księży) oraz Ordynariat Polowy WP (51 księży). Liczba księży zakonnych wynosiła 8,9 tys. W duszpasterstwie parafialnym zaangażowanych jest 20,7 tys. duchownych. W stosunku do poprzedniego roku liczba księży diecezjalnych zmniejszyła się o 1%.

Liczba alumnów diecezjalnych wynosiła 1,7 tys. Najwięcej alumnów diecezjalnych przygotowuje się do święceń kapłańskich w diecezjach warszawskiej (133), tarnowskiej (103) oraz krakowskiej (69).

Liczba sióstr wynosiła w 2019 r. 17,2 tys. skupionych we 2,1 tys. wspólnotach zakonnych. Najliczniejsze zgromadzenia żeńskie to Służebniczki NMP Starowiejskie, elżbietanki oraz Miłosierdzia (szarytki). Liczba sióstr oraz żeńskich domów zakonnych w stosunku do minionego roku zmniejszyła się o około 2%. Liczba profesek czasowych w 2019 r. wynosiła 573, nowicjuszek – 170 i postulantek – 149.

Liczba zakonników oraz członków stowarzyszeń życia apostolskiego w 2019 roku wynosiła łącznie 11,2 tys. Wśród zakonników 8,9 tys. (80,0%) stanowili prezbiterzy (posiadający święcenie kapłańskie). Najliczniejszymi męskimi zgromadzeniami są franciszkanie, salezjanie oraz pallotyni.

W 2019 r. sakramentu chrztu udzielono 372,9 tys. osobom, o ponad 3,5% mniej niż w 2018 r.

Do I Komunii św. przystąpiło niespełna 399 tys. osób, podczas gdy rok wcześniej 423 tys. Sakrament bierzmowania przyjęło 382,5 tys. osób, czyli zdecydowanie więcej niż rok wcześniej, co wynikało ze zmian wieku udzielania tego sakramentu. Sakrament małżeństwa został udzielony 125 tys. parom.

W 2019 r. działało 114 specjalistycznych poradniach rodzinnych, 2 334 poradni parafialnych, 29 poradni rejonowych oraz 285 poradni dekanalnych. Ponadto Kościół prowadził 28 katolickich domów samotnej matki,13 katolickich ośrodków adopcyjno-opiekuńczych oraz 22 katolickie telefony zaufania.

W roku szkolnym 2019/2020 na lekcje religii w placówkach edukacyjnych uczęszczało 87,6% uczniów. Rok wcześniej odsetek ten wynosił 88%. Najwięcej uczniów chodzących na religię było w diecezji pelplińskiej (99,2%), rzeszowskiej (97,9%) i przemyskiej (97,9%), zaś najniższy w diecezji łódzkiej (76,2%), warszawskiej (76,0%) oraz warmińskiej (70,0%).